Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 206/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210524
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΞ9ΟΩΗΖ-ΚΘΗ
Αριθμός πρακτικού: 18/2021

Συνημμένο αρχείο: 206_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής