Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 41/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΡΤΙΦΩΗΖ-ΖΤΒ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 41_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου