Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 54/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210618
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ5ΧΖΩΗΖ-ΟΑΙ
Αριθμός πρακτικού: 7/2021

Συνημμένο αρχείο: 54_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής