Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 30/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Ω8ΥΩΗΖ-ΙΜΨ
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 30_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής