Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 69/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΚΜΖΩΗΖ-ΠΞ0
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 69_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου