Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 96/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201216
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΤΤ3ΩΗΖ-ΘΑΔ
Αριθμός πρακτικού: 21/2020

Συνημμένο αρχείο: 96_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής