1.-logo-ΕΓΤΑΑ         espa

Τίτλος Πράξης: «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς»
Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0006154448
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Μέτρο 4. «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»
Υπομέτρο 3. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ»
Δράση 4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

Σύντομη Περιγραφή:
Το έργο αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδού που βρίσκεται στο αγρόκτημα του Κοινοτικού Διαμερίσματος Πενταλόφου, δυτικά του οικισμού και σε πεδινή έκταση. Το πρώτο τμήμα της οδού που αρχίζει στα όρια του οικισμού είναι ασφαλτοστρωμένο μέχρι τη διασταύρωση με την οδό προς τα Νέα Νεκροταφεία σε μήκος 120 περίπου μέτρων. Από εκεί η οδός είναι χαλικότρωτος, διασχίζει την πεδινή περιοχή στην οποία καλλιεργούνται διαφόρων ειδών καλλιέργειες και υφίστανται εγκαταστάσεις κτηνοτροφίας, και καταλήγει στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.
Στην οδό αυτή συμβάλουν και άλλες δευτερεύουσες αγροτικές οδοί που εξυπηρετούν επίσης αγροτικές καλλιέργειες, γεωργοκτηνοτροφικές και άλλες εγκαταστάσεις.
Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται βελτίωση και ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Πενταλόφου, από την περιοχή των Νέων Νεκροταφείων μέχρι την Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς , στα πλαίσια του προγράμματος «Βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ η οδός κατατάσσεται στην κατηγορία ΑV συνολικού πλάτους 6,50μ. (διατομή ε2) Το υφιστάμενο πλάτος της οδού είναι περίπου 4,0-6,0μ ενώ υπάρχουν και τμήματα οδού με πλάτος 7,5μ στις περιοχές που διασταυρώνεται με άλλες αγροτικές οδούς.. Βλέπουμε δηλαδή ότι η βελτίωση της υφισταμένης οδού αφορά όλο το μήκος της λόγω της υποχρεωτικής διαπλάτυνσης που απαιτείται στο μεγαλύτερο μήκος της. Για την κατηγορία της οδού επιλέχτηκε σαν ταχύτητα μελέτης τα 40km/h.
Έχοντας υπ΄ όψη όλα τα παραπάνω καθορίζουμε ως εξής τον άξονα της χάραξης.
Η υφιστάμενη οδός είναι χαλικοστρωμένη και βρίσκεται δυτικά, στα όρια του οικισμού Πενταλόφου .
Σαν αρχή της χάραξης (Χ.Θ. 0+000,00) καθορίζεται στην διασταύρωση της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού με την οδό των Νέων Νεκροταφείων σε απόσταση 130μ. από αυτά.
Η οδός ακολουθεί οριζοντιογραφικά την υφιστάμενη οδό μετατοπιζόμενη κατάλληλα έτσι ώστε το εύρος κατάληψης της νέας διαπλατυσμένης οδού να μην καταλαμβάνει εκτάσεις από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Υψομετρικά η οδός ακολουθεί την υφιστάμενη οδό εκτός από το τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 0+550 έως την Χ.Θ. 0+930 όπου ανυψώνεται μέχρι και 1,2μ. Η ανύψωση αυτή δεν δημιουργεί πρόβλημα στην χρήση της οδού από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες διότι η υφιστάμενη οδός είναι σ’ αυτό το τμήμα σε όρυγμα.
Στην Χ.Θ. 0+600,44 περίπου η οδός διασταυρώνεται με τον αγωγό φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ. Η οδός στο σημείο αυτό βρίσκεται σε επίχωμα 0,50μ. περίπου άνωθεν της υφιστάμενης οδού. Η κατασκευή της οδού στο σημείο θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΣΦΑ.
Στην Χ.Θ. 0+940 περίπου συμβάλει άλλη αγροτική οδός στην οποία υπάρχει τεχνικό με έξοδο του στην μελετώμενη οδό και έχει μελετηθεί η νέα διαμόρφωση του. Η συμβάλλουσα οδός διαμορφώνεται έτσι ώστε να συνδεθεί κάθετα με την νέα χάραξη με την εφαρμογή κατάλληλων καμπυλών.
Το τέλος της οδού βρίσκεται στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς οπού και θα διαμορφωθεί απλός ισόπεδος κόμβος τύπου Α1 κατά ΟΜΟΕ-ΙΚ με απλές καμπύλες R9.0μ. σύνδεσης των οριογραμμών . Επίσης έχει μελετηθεί τεχνικό στην περιοχή του κόμβου για την αποκατάσταση της ροής των ομβρίων της Π.Ε.Ο.
Η οδός έχει τεταμένη χάραξη με μεγάλες ακτίνες καμπυλότητας (ελάχιστη ακτίνα 250μ.). Το μήκος της οδού είναι 1.235 μέτρα περίπου.
Κατά την εκπόνηση της μελέτης ελήφθη μέριμνα ώστε το εύρος κατάληψης της οδού να βρίσκεται εντός των ορίων της υφιστάμενης οδού για να μην υπάρχουν θέματα απαλλοτριώσεων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την κατηγορία ΑV της οδού προτείνεται η διατομή ε2 με συνολικό πλάτος 6,50μ. δηλ. μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ., 0,25 πλάτους λωρίδας διαγράμμισης και ερείσματα 0,50μ στα επιχώματα και 1,00μ. στα ορύγματα. Για την οδοστρωσία προτείνονται μία (τοπικά δύο στρώσεις) στρώση υπόβασης της ΠΤΠ 0-150 συμπιεσμένου πάχους 0,10μ., μία στρώση βάσης ΠΤΠ 0-155 συμπιεσμένου πάχους 0,10μ. και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της ΠΤΠ Α-265 συμπιεσμένου πάχους 0,05μ. Επειδή η υφιστάμενη οδός είναι χαλικοστρωμένη, διατηρείται η οδοστρωσία της και εφαρμόζεται στο πλάτος της στρώση υπόβασης μεταβλητού πλάτους μέχρι την στάθμη εφαρμογής της τυπικής στρώσης υπόβασης. Στο πλάτος εκτός της υφισταμένης οδοστρωσίας γίνεται αφαίρεση των φυτικών γαιών σε βάθος 30 εκ. και σε πλάτος
Για την αρτιότερη χρήση της οδού χρειάζεται η κατασκευή των κάτωθι τεχνικών έργων.

Α/Α Χ.Θ. ΕΙΔΟΣ ΜΗΚΟΣ
1 0+940(περίπου)παράλληλος Σωληνωτός Οχετός 2Φ40  17,44
2 1+226,00 Σωληνωτός Οχετός 2Φ40 16,41

  

Επίσης για την ασφάλεια των χρηστών της οδού προβλέπεται η κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Ημ/νία Λήξης Πράξης: 31/12/2023
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 283.500,00 € (Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ)

Print Friendly, PDF & Email