Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 67/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΖΘ1ΩΗΖ-ΠΜΚ
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 67_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου