Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 61/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΕΚ9ΩΗΖ-ΒΔΣ
Αριθμός πρακτικού: 8/2021

Συνημμένο αρχείο: 61_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου