Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 275/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190918
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΞΥΤΩΗΖ-6ΙΙ
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 275_apofasi_2019_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου