Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 276/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-09-02
Αριθμός πρακτικού: No_14

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου