Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 62/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-02-04
Αριθμός πρακτικού: No2

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου