Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 12/2013
Ημερομηνία απόφασης: 2013-12-03
Αριθμός πρακτικού: 9/2013

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας