Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 9/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210629
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΘΦΣΩΗΖ-ΔΗΥ
Αριθμός πρακτικού: 5/2021

Συνημμένο αρχείο: 9_apofasi_2021_kw.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου