Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 13/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-10-13
Αριθμός πρακτικού: 07/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μεσαίου