Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 08/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-06-07
Αριθμός πρακτικού: 06/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας