Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 15/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-11-28
Αριθμός πρακτικού: 09/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μεσαίου