Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 01/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-07-09
Αριθμός πρακτικού: 01/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μεσαίου