Δείτε τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ εδώ.

Δείτε τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ εδώ.

Δείτε την ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  εδώ.

Δείτε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ εδώ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

prokirikseis@oraiokastro.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ανωτέρω Ανακοίνωση , για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ωραιοκάστρου θα προσληφθούν σαράντα (40) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ( 23 άτομα πλήρους και 17 άτομα μερικής απασχόλησης )

Print Friendly, PDF & Email