Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης  Δήμου
Ωραιοκάστρου»

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική
περίοδο.

pdf Δείτε την ανακοίνωση

 

 

Print Friendly, PDF & Email