Για συνομολόγηση δανείου συνολικού ύψους Ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων ευρώ

(1.499.000,00 €) με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «Προσθήκη παθητικού ηλιακού συστήματος για τη στέγαση

του ανοιχτού κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου – εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

για τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του κλειστού κολυμβητηρίου».

Δείτε την πρόσκληση εδώ .

Print Friendly, PDF & Email