ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να προβεί στην
ανάθεση της εργασίας: Συντήρηση καυστήρων στα κτίρια του Δήμου, καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό  ή νομικό
πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τον Δήμο την παραπάνω εργασία όπως αυτή
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική
προσφορά στα γραφεία του Δήμου, μέχρι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014.

Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί
στο συνολικό ποσό των  2.386,20,00 ευρώ.

Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλετε στο γραφείο
προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα: 2313304086, 2313304084, 2313304078,
2313304058

Συν/να αρχεία:

pdf Τεχνική Έκθεση

Print Friendly, PDF & Email