Ο Δήμαρχος του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Σαραμάντος
Δημήτριος, διακηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11389/1993
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές
εγκυκλίους (ΦΕΚ Β΄ 185/23-3-93), για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος έτους
2012,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  24.998,00
€ συν Φ.Π.Α. 13% 3.249,74
€  δηλαδή
συνολικά ποσό
28.247,74€

Print Friendly, PDF & Email