ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Εργασίες αποχιονισμού των οδών των Δημοτικών Ενοτήτων
του Δήμου Ωραιόκαστρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για «Εργασίες αποχιονισμού των οδών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ωραιοκάστρου»
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός ορίζεται στο συνολικό ποσό των 34.323,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Δείτε την περίληψη εδώ
Δείτε την προκήρυξη εδώ

Print Friendly, PDF & Email