Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 299/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190918
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΖΑΛΩΗΖ-Γ5Ψ
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 299_apofasi_2019_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου