Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 322/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ01ΟΩΗΖ-ΒΓ2
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 322_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής