Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 42/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΧΤ7ΩΗΖ-1ΞΤ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 42_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου