Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 14/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-06-30
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΡΑΒΩΗΖ-ΡΑΚ
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 14_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου