Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 13/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-06-30
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΞΑΦΩΗΖ-Λ5Β
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 13_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου