Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 110/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190808
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΝ40ΩΗΖ-ΒΧ8
Αριθμός πρακτικού: 24/2019

Συνημμένο αρχείο: 110_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής