Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 333/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 94ΓΒΩΗΖ-ΗΕΦ
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 333_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής