Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 331/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΛΣΜΩΗΖ-Υ3Ψ
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 331_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής