Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 343/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210928
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΖΥΛΩΗΖ-Δ13
Αριθμός πρακτικού: 35/2021

Συνημμένο αρχείο: 343_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής