Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 328/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΜΑ1ΩΗΖ-5ΚΦ
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 328_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής