Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 156/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20191118
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 607ΥΩΗΖ-0ΒΘ
Αριθμός πρακτικού: 32/2019

Συνημμένο αρχείο: 156_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: RemoteCARE, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής