Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 142/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20191014
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 62ΚΠΩΗΖ-ΥΡΞ
Αριθμός πρακτικού: 29/2019

Συνημμένο αρχείο: 142_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής