Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 319/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210906
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ7ΛΜΩΗΖ-ΑΧΤ
Αριθμός πρακτικού: 31/2021

Συνημμένο αρχείο: 319_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής