Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 329/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΙΦΔΩΗΖ-13Β
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 329_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής