Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 251/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210625
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΕΡΔΩΗΖ-ΞΦΓ
Αριθμός πρακτικού: 22/2021

Συνημμένο αρχείο: 251_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής