Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 26/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΩΦ3ΩΗΖ-Θ6Κ
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 26_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής