Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 338/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210917
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΓΧ2ΩΗΖ-7ΨΘ
Αριθμός πρακτικού: 34/2021

Συνημμένο αρχείο: 338_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής