Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 339/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210917
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6129ΩΗΖ-Δ4Γ
Αριθμός πρακτικού: 34/2021

Συνημμένο αρχείο: 339_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής