Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 246/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210625
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 67ΜΩΩΗΖ-ΡΔΣ
Αριθμός πρακτικού: 22/2021

Συνημμένο αρχείο: 246_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής