Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 344/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210928
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Ο8ΛΩΗΖ-ΗΦΗ
Αριθμός πρακτικού: 35/2021

Συνημμένο αρχείο: 344_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής