Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 458/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211206
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΣΕ3ΩΗΖ-Σ9Θ
Αριθμός πρακτικού: 40

Συνημμένο αρχείο: 458ada.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής