Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 341/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210928
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 650ΝΩΗΖ-ΒΣΔ
Αριθμός πρακτικού: 35/2021

Συνημμένο αρχείο: 341_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής