Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 459/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211206
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΟΚΙΩΗΖ-ΠΟΓ
Αριθμός πρακτικού: 40

Συνημμένο αρχείο: 459-2021-ΜΕ-ΑΔΑ.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής