Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 326/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΤΩΤΩΗΖ-ΨΧΥ
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 326_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής