Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 336/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΓΧ8ΩΗΖ-6Χ8
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 336_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής