Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 250/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210625
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Η2ΟΩΗΖ-0ΩΖ
Αριθμός πρακτικού: 22/2021

Συνημμένο αρχείο: 250_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής